Rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Rosados Oy:n soittotietokanta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakkaille suoramarkkinointiin. Tuotteina ovat
kuluttajatuotteet.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja
kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä
tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen,
tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja
voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin
kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin,
markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
ilmoittamalla siitä Rosadokselle sähköisesti osoitteeseen
jouko@unitmedia.fi Asiakkaalla on oikeus vaatia Rosados Oy:n
julkaisemissa tilaajaluetteloissa olevien henkilötietojensa
korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän
tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Rosados Oy:lle
puhelimitse asiakaspalveluun tai sähköpostitse osoitteeseen
jouko@unitmedia.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain
25 §:n nojalla, henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella
tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– asiakkaan nimi
– käyttäjän nimi
– osoite
– henkilötunnus
– ly-tunnus
– ammatti
– organisaatio
– kiinteän puhelinliittymän numero
– matkapuhelinliittymän numero
– sähköpostiosoite
– lupatiedot ja kiellot
– tunnistamis- ja käyttötiedot
– tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– asiakkuuteen liittyvät tiedot
– muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n
nojalla sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä
ja päivittää myös kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen sekä muista
vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän
tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon
julkaisemista varten.

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei
rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista
suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen
johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten
alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä
käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole
palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUS
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa tiloissa.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus
tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteella:

Rosados Oy PL 220, 00181 Helsinki